Skip to main content

Sakrament w służbie komunii i posłaniu wiernych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż sześć miesiący przed jej doręczeniem).
 2. Świadectwo Bierzmowania.
 3. Dowód osobisty.
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
 6. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym nupturienta.
 7. Zaświadczenia Poradni Rodzinnej.
 8. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.
 9. Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania.
 10. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii.
 11. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód.
 12. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.